Názov súťaže

AdBoards Rulezz 2013

 

Podtitul

Súťaž o najlepšie reklamné plochy na Slovensku

 
Prvá súťaž o najatraktívnejšie plochy podľa kategórií (z hľadiska umiestnenia a pridanej hodnoty). Nesúťaží sa v kreativite reklám na outdoorových plochách, ale mapujeme OOH plochy po stránke zaujímavosti ich formátu, umiestnenia a prezentovaného obsahu.  
 
 
1. Základné podmienky
1.1. Organizátorom súťaže AdBoardsRulezz 2013 je spoločnosť Marketers, s.r.o.
1.2. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najatraktívnejšie reklamné plochy z hľadiska umiestnenia, formátu a pridanej hodnoty.
Hodnotiacimi kritériami je kreatívne umiestnenie plochy vo vzťahu k formátu.
 
1.3. Podmienkou prijatia súťažných príspevkov je včasné vyplnenie prihlasovacieho formulára do dňa uzávierky súťaže, v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte.
1.4. Do aktuálneho ročníka súťaže môžu byť prihlásené len tie riešenia, ktoré boli vytvorené na území SR a boli zverejnené v období od 1.1. 2012 do uzávierky súťaže do 14. 10. 2013.
1.5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky, pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže.
1.6. Prihlasovateľ prihláškou na internete potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže, že zobral na vedomie uvedené kritériá, súhlasí so štatútom súťaže, a že ním prihlásené práce všetkých tieto kritériá spĺňajú.
 
2. Súťažné kategórie
2.1. Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách:

A. SEXI

Ide o reklamné plochy, ktoré svojim umiestnením, formátom či technológiou ponúkajú reklamným tvorcom, mediálnym agentúram či klientom jedinečnú príležitosť komunikovať s verejnosťou.  V praxi môže ísť aj o štandardné plochy (bilbordy, citylighty, atď.), ktoré svojím umiestnením a spôsobom inštalácie predstavujú pre zadávateľov výnimočný a atraktívny reklamný priestor.

B. BIG

Ide o reklamné plochy, ktoré sú zaujímavé svojou veľkosťou, monumentálnosťou. V tejto kategórii sa hodnotí nielen veľkosť, ale vhodnosť spojenia s prostredím a prípadne aj obsahom – motívom, vizuálom (najmä pri trvalých a dlhodobých realizáciách). 

C. DIGI

Je kategóriou, v ktorej sa hodnotia všetky out of home projekty, využívajúce online nástroje (priamo či nepriamo využívajú internet, sociálne siete) či interaktivitu (fotobunky, kamery, bluetooth, augmented reality, atď.) Hodnotí sa nielen samotná úroveň využitej technológie, ale aj jej využitie vo vzťahu k formátu a relevancia k produktu / značke. 
 
2.3.Počet prihlásených prác do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený.
2.4. Vyhlasovateľ pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú štatút súťaže a či sú prihlásené v správnych kategóriách. Vyhlasovateľ má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nespĺňajú štatút.
2.4. Pokiaľ bola súťažná práca prihlásená do inej kategórie ako patrí, vyhlasovateľ má právo preradiť ju do správnej kategórie. Informuje o tom prihlasovateľa.
 
3. Ceny
3.1. Ocenenie + certifikát
Porota má právo udeliť v každej z 3 súťažných kategórií tri najlepšie ocenenia : 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. Cenou pre víťazov jednotlivých kategórií je ocenenie AdBoardsRulezz. Porota môže rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.
3.2. Shortlist – certifikát
Cenou pre nominované práce je certifikát.
3.3. Ocenenie víťazov
Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení na večernej párty po odbornej konferencii OOH! ALWAYS SEXI!, ktorá sa uskutoční dňa 23.10.2013.
 
4. Porota
4.1. Vytvorenie poroty
Prihlásené práce hodnotí odborná porota, ktorej obsadenie navrhuje vyhlasovateľ súťaže. Odborná porota je zložená z nepárneho počtu členov, minimálne však 7 členov – odborníkov z radov out of home spoločností, kreatívnych tvorcov (ADC), mediálnych agentúr a nezávislých odborníkov z prostredia komunikácie a zadávateľov.
4.2. Zásady rozhodovania poroty
Hodnotiacimi kritériami je kreatívne umiestnenie plochy vo vzťahu k formátu. V jednotlivých kategóriách sa hodnotiace kritériá ďalej špecifikujú vo vzťahu ku každej kategórii (pozri 2.1) 
4.3. Kompletizácia prihlášok
Prihlášky do súťaže prijíma organizátor iba v predpísanej forme a rozsahu uvedených v prihlasovacom formulári do 14. októbra 2013 do 24:00. Prihlášky sú overované z hľadiska ich kompletnosti (uvedenia povinných údajov) a predpísanej formy. Prihlášky zaradené do daných kategórií sú odovzdané porote, ktorá ich ďalej hodnotí.
4.4. Zásady rozhodovania poroty
Porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen poroty má právo zástupcovi vyhlasovateľa vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, že ide o plagiát či iný vážny dôvod, pre ktorý by bol závažný dôvod, aby danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či daný projekt je možné ďalej hodnotiť alebo nie. V prípade akýchkoľvek nejasností má zástupca vyhlasovateľa právo na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe upozornenia ktoréhokoľvek člena poroty zastaviť hlasovanie a zopakovať ho až po vyjasnení sporných bodov. Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórií udeľovať ceny.
4.5. Prvé kolo hodnotenia
Rozhodovanie poroty prebieha v dvoch kolách. V prvom kole rozhodujú porotcovia individuálne – po obdržaní podkladov od organizátora. Na hodnotiaci formulár uvedú, ktorý projekt navrhujú nominovať na shortlist súťaže (ÁNO – NIE). Po odovzdaní hodnotiacich formulárov zostaví zástupca vyhlasovateľa shortlist súťaže, na ktorý postúpia všetky práce, ktoré získali nadpolovičný počet hlasov členov poroty.
4.6. Druhé kolo hodnotenia
Druhé kolo začína porota diskusiou o jednotlivých nominovaných projektoch. Potom porotcovia prideľujú body (od 1 do 10 – 10 je najvyššie hodnotenie), na základe ktorých vznikne poradie hodnotených prác. Porotcovia nemôžu prideľovať body, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte – namiesto ich hodnotenia sa započíta aritmetický priemer hodnotenia ostatných členov poroty. Ocenené práce v každej kategórii (1. – 3. miesto) ostávajú neverejné až do ich vyhlásenia.
4.7. Hodnotenia porotcov
Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórií udeľovať ceny. Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené.
 
5. Forma prihlášok
5.1. Každý prihlasovateľ sa do súťaže musí prihlásiť prostredníctvom registrácie na stránke http://adboards.rulezz.sk/2013/prihlaste-plochu a úplne a pravdivo vyplniť prihlasovací formulár. Každá prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní predpísanú formu a rozsah a následne bude schválená organizátorom súťaže (administrátorom).

6. Pôvodnosť a práva
6.1. Organizátor a porota má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom spochybnená. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.
6.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:
prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže a to v súlade s rozhodnutím vyhlasovateľa súťaže. Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.
 
7. Termíny
Uzávierka prihlásenia príspevkov do súťaže: 14. 10. 2013
Vyhodnotenie súťažných prác: 18. 10. 2013
Zverejnenie shortlistu a výsledkov súťaže: 23. 10. 2013
 
8. Kontakty
Kontaktná osoba: Martin Mazag
martin@themarketers.biz
tel: 0903 479 578
 
Prihláška do II. ročníka súťaže je bezplatná.